หน้าแรก  |  กระดาน php+mysql  |  กระดาน vb6+asp  |  กระดาน javascript
 
 
คำตอบที่ดีที่สุด ฟิกหัวตาราง หัวตารางคงที่ ฟิกหัวตาราง หัวตารางคงที่
การทำหัวตารางให้คงที่ ไม่เลื่อนไปกับ รายการที่ถูกเลื่อนลง
ลำดับ  ซอร์สโค้ด
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
  
 <!DOCTYPE html><html class=''>
  <head><meta charset='UTF-8'><meta name="robots" content="noindex"><link rel="canonical" href="http://codepen.io/jgx/pen/wiIGc" />
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0">
  <link rel='stylesheet prefetch' href='//codepen.io/assets/reset/reset.css'>
 
  <style class="cp-pen-styles">
 
  body{
       font:1.2em normal Arial,sans-serif;
       color:#34495E;
  }
 
  h1{
       text-align:center;
       text-transform:uppercase;
       letter-spacing:-2px;
       font-size:2.5em;
       margin:20px 0;
  }
 
  .container{
       width:90%;
       margin:auto;
  }
 
  table{
       border-collapse:collapse;
       width:100%;
  }
 
  .blue{
       border:2px solid #1ABC9C;
  }
 
  .blue thead{
       background:#1ABC9C;
  }
 
  .purple{
       border:2px solid #9B59B6;
  }
 
  .purple thead{
       background:#9B59B6;
  }
 
  thead{
       color:white;
  }
 
  th,td{
       text-align:center;
       padding:5px 0;
  }
 
  tbody tr:nth-child(even){
       background:#ECF0F1;
  }
 
  tbody tr:hover{
       background:#BDC3C7;
       color:#FFFFFF;
  }
 
  .fixed{
       top:0;
       position:fixed;
       width:auto;
       display:none;
       border:none;
  }
 
  .scrollMore{
       margin-top:600px;
  }
 
  .up{
       cursor:pointer;
  }</style></head><body>
  <h1>&darr; fix หัวตาราง คงที่ &darr;</h1>
  <table class="blue">
  <thead>
  <tr>
  <th>หัวข้อ 1</th>
  <th>หัวข้อ 2</th>
  <th>หัวข้อ 3</th>
  </tr>
  </thead>
  <tbody>
  <tr>
  <td>ข้อมูล</td>
  <td>ข้อมูล</td>
  <td>ข้อมูล</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>ข้อมูล</td>
  <td>ข้อมูล</td>
  <td>ข้อมูล</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>ข้อมูล</td>
  <td>ข้อมูล</td>
  <td>ข้อมูล</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>ข้อมูล</td>
  <td>ข้อมูล</td>
  <td>ข้อมูล</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>ข้อมูล</td>
  <td>ข้อมูล</td>
  <td>ข้อมูล</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>ข้อมูล</td>
  <td>ข้อมูล</td>
  <td>ข้อมูล</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>ข้อมูล</td>
  <td>ข้อมูล</td>
  <td>ข้อมูล</td>
  </tr>
 
 
  </tbody>
  </table>
 
  <h1 class="up scrollMore">&uarr; UP &uarr;</h1>
  <script src='//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js'></script>
  <script>
  ;
  (function ($) {
       $.fn.fixMe = function () {
            return this.each(function () {
                 var $this = $(this), $t_fixed;
                 function init() {
                      $this.wrap('<div class="container" />');
                      $t_fixed = $this.clone();
                      $t_fixed.find('tbody').remove().end().addClass('fixed').insertBefore($this);
                      resizeFixed();
                 }
                 function resizeFixed() {
                      $t_fixed.find('th').each(function (index) {
                           $(this).css('width', $this.find('th').eq(index).outerWidth() + 'px');
                      });
                 }
                 function scrollFixed() {
                      var offset = $(this).scrollTop(), tableOffsetTop = $this.offset().top, tableOffsetBottom = tableOffsetTop + $this.height() - $this.find('thead').height();
                      if (offset < tableOffsetTop || offset > tableOffsetBottom)
                      $t_fixed.hide();
                      else if (offset >= tableOffsetTop && offset <= tableOffsetBottom && $t_fixed.is(':hidden'))
                      $t_fixed.show();
                 }
                 $(window).resize(resizeFixed);
                 $(window).scroll(scrollFixed);
                 init();
            });
       };
  }(jQuery));
  $(document).ready(function () {
       $('table').fixMe();
       $('.up').click(function () {
       $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 2000);
       });
  });
  //@ sourceURL=pen.js
  </script>
  </body>
  </html>
 
 admin 20 กรกฎาคม 2558 11:41:21

  ตั้งกระทู้ตอบ
รายละเอียด :
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม :
ชื่อ : * ต้องป้อน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
อักษรยืนยัน : โปรดโหลดหน้านี้ใหม่อีกครั้ง
 
 
 
 
รับเขียนโปรแกรม PHP + MySQL โปรแกรมใช้งานจริง รับทำโปรเจค PHP รับแก้งาน PHP โปรแกรม PHP ใช้งานจริง และ โปรเจคนักศึกษา VB6 ASP